Tűzgyújtás szabályai

Saját ingatlanunkon hogyan szabad avart, kerti hulladékot égetni?

Állandó szabályok

A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló jogszabály alapvetően két részre bontja az égetés szabályozását. Más szabályok vonatkoznak a belterületre és a külterületre.

 

Belterületen

Ha a jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területét éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

Ez alól a tiltás alól abban az esetben van kivétel, ha az önkormányzat helyi rendeletében szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit.

 

Tűzoltóságunk vonulási területéhez tartozó települések szabályozásai

Település

Mit égethet?

Mikor?

Önkormányzati rendelet

Aszófő

avar és kerti hulladék

október 1. és április 30. között;

8.00 - 18.00 óráig

Megtekintés

Balatonakali

avar és kerti hulladék

október 1. és május 15. között (kivéve vasárnap)

8.00 - 16.00 óráig

Megtekintés

Balatonfüred

tilos az égetés

-

Megtekintés

Balatonszőlős

avar és kerti hulladék

Hétfőn: 10.00 - 16.00 óráig

Szombaton: 10.00 - 16.00 óráig

Megtekintés

Balatonudvari

avar és kerti hulladék

március,április és szeptember, október

hétfő, szerda, péntek, szombat

16.00 - 19.00

Ünnepnapokon TILOS!

Megtekintés

Csopak

tilos az égetés

-

 

Dörgicse

avar és kerti hulladék

október 15. és április 15. között;

Kedden: 9.00 - 17.00 óráig

Szombaton: 9.00 - 15.00 óráig

Megtekintés

Lovas

avar és kerti hulladék

augusztus 21. és június 30. között; naponta 8.00 - 16.00 óráig

Megtekintés

Örvényes

avar és kerti hulladék

december 1. és február vége között

Megtekintés

Palóznak

avar és kerti hulladék

október 1. és május 31 között;

10.00 - 15.00 óráig

Megtekintés

Pécsely

avar és kerti hulladék

Hétfőn: 10.00 - 16.00 óráig

Szombaton: 10.00 - 16.00 óráig

Megtekintés

Tihany

avar és kerti hulladék

október 15. és  május 31. között

naponta 7.00 - 17.00 óráig vasárnap és ünnepnap kivételével

Megtekintés

Vászoly

avar és kerti hulladék

október 15. és április 15. között;

Kedden: 9.00 - 17.00 óráig

Szombaton: 9.00 - 15.00 óráig

Megtekintés

 

 

Külterületen

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza (a kérelem letöltése)

 • a kérelmező nevét és címét,
 • az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
 • az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),
 • az irányított égetés indokát,
 • az égetéssel érintett terület nagyságát,
 • az égetés folyamatának pontos leírását,
 • az égetést végző személyek nevét, címét,
 • az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
 • a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
 • a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.

A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.

A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.

Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.

Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz - és robbanásveszélyt ne jelentsen.

Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal –meg kell szüntetni.

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:

 • a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
 • a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,
 • tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
 • a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az tarlóégetés szabályait kell alkalmazni

Irányított égetés kérelem letöltése

Tűzgyújtási tilalom

Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti hatóság, illetve az erdőgazdálkodásért felelős miniszter rendelheti el a tűzgyújtási tilalmat. Tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés is. A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él!

A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata nem tiltott a tűzgyújtási tilalom idején sem, de a tűz keletkezésének és a terjedésének fokozott veszélye ebben az időszakban minden növényzet esetén fennáll, így az ilyen időszakban történő szalonnasütés, grillezés esetén különösen fontosak a szabályok betartása.

Jelenleg van-e tűzgyújtási tilalom? Itt megtudhatja...

Általános szabályok

Kerti hulladék

az ingatlanok tisztántartása (ide értve a közterületeket is), ápolása, gondozása vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkezett lomb, gyökérmaradvány, szár, levél, nyesedék, gally, gyümölcs, kaszálók, gyom és egyéb növénymaradvány.

Avar: lehullott lomb

Személyi feltétel

A növényi hulladékot nagykorú cselekvőképes személy felügyelete mellett szabad égetni.

A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni.

Alapvető szabályok

Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy,
hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

Kerti hulladékot csak állandó felügyelet mellett, a lakókörnyezet zavarása nélkül és a tűzvédelmi előírások betartásával lehet égetni.

Amennyiben az égetéssel járó hatásokat (füst, bűz, pernye) felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést be kell fejezni.

A tűzrakó helynek épülettől és egyéb éghető anyagtól legalább 10 m távolságra kell lennie.

A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély
esetén, a tüzet azonnal el kell oltani.

Eszköz, felszerelés

A helyszínen olyan eszközöket és felszereléseket (vízzel telt vödör, kerti slag, lapát stb.) kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható illetőleg a tűz eloltható.

 

Összeállította: Milos Mihály

parancsnok

Keresés